آسیب شناسی خانواده!

» آسیب شناسی خانواده!

در حوزه خانواده آسیب شناسی عبارت است از شناخت علل وعواملی که ساخت واستحکام خانواده را تهدید می کند وازدواج پایدار وموفق را آسیب پذیر می سازد

این عوامل ممکن است مربوط به پیش از ازدواج یا هنگام ازدواج ویا پس از ازدواج باشد .

عوامل آسیب زا متعددند از جمله :

1.     ناتوانی جنسی

2.     کار واشتغال بیش از حد مرد

3.     اشتغال زن در خارج از خانه بدون موافقت همسر

4.     بیماریهای جسمانی وروانی                                                          

5.     استبدادوزورگویی شوهر یازن

6.     ازدواج مجدد

7.     عدم تطابق فرهنگی وطبقاتی

8.     دخالت والدین یا اقوام زن ومرد

9.     عدم توجه به نیازهای مادی ، عاطفی واجتماعی همسر(مردیازن )

10. بحران ارزشها وسست شدن اعتقادات مذهبی

11. عدم آگاهی از انتظارات یک دیگر وعدم توجه به انتظارهای هم وتوقعات وانتظارات زیاد از هم

12. تعداد زیاد فرزندوعدم امکان توجه به نیاز زن وبرعکس

13. سوءبرداشت ها از رفتار هم

14. بهانه جویی وعیب جویی مرد یازن

15. فحاشی واستفاده از کلمات زشت وبددهنی

16. نازایی

17. هوس رانی وتنوع طلبی مرد یازن

18. عدم احساس مسئولیت در امورخانواده توسط مرد یازن وعدم مشارکت

19. عدم توافق اخلاقی وبد اخلاقی زن یا مرد

20. افراط وتفریط در نظم وانضباط

21. عدم آگاهی ویا عدم توجه به حقوق یک دیگر

22. ازدواج تحمیلی ومصلحتی

23. عدم تناسب سنی ویا بزرگتر بودن زن از مرد

24. عدم توجه به نیازهای مادی خانواده توسط همسر وعدم توجه به نفقه

25. اختلاف زیاد سطح تحصیلات زن ومرد

26. پایین بودن سن ازدواج

27. تحقیر وتمسخر زن ومرد توسط هم

28. بدبینی وسوءظن زن ومرد نسبت به هم

29. تجمل گرایی ومصرف گرایی زن ومرد

30. اعتیاد به مواد مخدر( الکل ،سیگار ،تریاک و...)

31. افراط وبی بندوباری در معاشرت

32. انتقام جویی دوهمسر از هم

33. عدم صداقت بین دوهمسر وپایین آمدن سطح اعتماد به هم

34. پنهان کاری مرد وزن

35. عدم آگاهی از اهداف مشترک ازدواج وعدم آموزش زن وشوهر قبل یا بعد ازدواج

36. تحقیر یک دیگر جلوی فرزندان و اقوام زن یا شوهر

37. استفاده از تنبیه های غیر مجاز (کتک کاری )

38. وجود فرزندان ناسازگار ،معتاد وناموفق

39. بیکاری همسر

40. استفاده از فیلم های نامناسب

41. غیبت زیاد وطولانی مدت مرد یا زن از خانه

42. معاشرت زیاد مرد با دوستان ،پس از ازدواج

این عوامل مسبب سست شدن استحکام وبنیان خانواده ودرنهایت ازهم پاشیدن خانواده می باشد وآگاهی داشتن زوجین ازعوامل آسیب زا می تواند نقش بسزایی در استحکام روابط خانوادگی وحفظ نهاد خانواده داشته باشد

منبع :کتاب خانواده ی متعادل ونامتعادل –احمد صافی  

آخرین مطالب این وبلاگ